Monopoly History

1930 Unemployed engineer Charles B Darrow, of Germantown, developed a game that over the years has enthralled several millions of people. The number of Monopoly players has been steadily increasing since the 1930s, when the game began its conquest of the world with America as its starting point. No other game in our time has given so many different people joy and excitement.

But like any other great inventor, Charles B Darrow had many obstacles to overcome before he could make a living from the success of his game. Until 1934, he himself produced a few thousand games. However, his manufacturing capacity did not match the demand. His Monopoly was sought after.
He was indeed the lucky designer of a great game, but for that reason did not want to be a manufacturer. He offered his idea to the largest game manufacturer in the United States – and was terribly disappointed.

In its edition of Monopoly, Parker Brother discovered no fewer than 52 fundamental errors and flaws – and based on these, took the game out of its range. It turned out, however, despite the flaws that the game became famous and sought after, which it still is today. One of the faults was the long playing time, which hardly deters a Monopoly player. For distinct tournaments, however, a shortened game rule has been developed.

Charles Darrow was undeterred. All the games that he produced himself received a strong demand. The Monopoly wonder had been set in motion. By this time, the gentlemen in charge of Parker Brothers also understood the possibilities of their company through Monopoly. Charles Darrow got his license contract and Monopoly’s victory streak had definitely begun. Charles Darrow became a millionaire.

Monopoly was created by unemployed salesman Charles Darrow, but the background to the game dates back some 30 years. On March 23, 1903, the American stenographer Elisabeth Magie submitted a patent application for a board game called The landlord’s game.

 

Monopol Historia

1930 Utvecklade den arbetslösa ingenjören Charles B Darrow, från Germantown, ett spel som under årens lopp trollbundit åtskilliga miljoner människor. Antalet Monopolspelare har sedan 1930-talet, då spelet inledde sitt segertåg över världen med Amerika som utgångspunkt, hela tiden stigit. Inget annat spel har i vår tid gett så många olika människor glädje och spänning.

Men precis som alla andra stora uppfinnare hade Charles B Darrow många hinder att övervinna innan han kunde leva av sitt spels framgång. Fram till 1934 producerade han själv några tusen spel. Hans tillverkningskapacitet stod emellertid inte i rätt förhållande till efterfrågan. Hans Monopol var eftertraktat.

Han var visserligen den lyckliga konstruktören av ett stort spel, men ville för den skull inte vara tillverkare. Han erbjud sin ide till den största speltillverkaren i USA – och blev den förskräckliga besviken.

Parker Brother upptäckte i sin utgåva av Monopol inte färre än 52 grundläggande fel och brister – och tog med stöd av dessa spelet ur sitt sortiment. Det visade sig dock, trots bristerna att spelet blev berömt och eftertraktat, vilket det är ännu i dag. Ett av felen var den långa speltiden som knappast avskräcker en Monopol-spelare. För utpräglade turneringar har emellertid en förkortad spelregel tagits fram.

Charles Darrow lät sig inte nedslås. Alla spel som han själv tillverkade fick en stryckande åtgång. Monopol undret hade satts igång. Vid det här laget förstod också herrarna i ledningen för Parkers Brothers deras företags möjligheter genom Monopol. Charles Darrow fick sitt licenskontrakt och Monopols segertåg hade definitivt satts igång. Charles Darrow blev miljonär.

Monopol skapades av den arbetslösa försäljaren Charles Darrow men bakgrunden till spelet finns cirka 30 år tillbaka i tiden. Den 23 mars 1903 lämnade den amerikanska stenografen Elisabeth Magie in en patentansökan på ett brädspel med namnet The landlords game.